NOIP 2018普及组复赛解题报告来了!

网友投稿 2019-10-21 13:49

以下解题思路及选手代码未经官方评测,仅供参考,复赛成绩以官方(CCF)评测结果为准。

https://cdn.china-scratch.com/timg/191023/1349391b9-0.jpg

https://cdn.china-scratch.com/timg/191023/1349403G2-1.jpg

主要考察字符串。参考代码:

#include

int main() {

    int ans = 0;

    char ch;

    while(ch = getchar(), ch != 'n') ans += (ch != ' ');

    printf("%dn", ans);

}

https://cdn.china-scratch.com/timg/191023/1349402M3-2.jpg

https://cdn.china-scratch.com/timg/191023/13494125I-3.jpg

主要考察 long long 。参考代码:

#include

const int N=1e5+5;

int n,m,p1;

long long c[N],s1,s2;

int main() {

    scanf("%d",&n);

    for(int i=1;i<=n;++i) scanf("%lld",&c[i]);

    scanf("%d%d%lld%lld",&m,&p1,&s1,&s2);

    c[p1]+=s1;

    long long sum=0,mn=1LL<<62;

    for(int i=1;i<=n;++i) sum+=1LL*(i-m)*c[i];

    int ans;

    for(int i=1;i<=n;++i) {

        long long now=sum+1LL*(i-m)*s2;

        if(now<0) now=-now;

        if(now

    }

    printf("%dn",ans);

    return 0;

}

https://cdn.china-scratch.com/timg/191023/1349424J4-4.jpg

https://cdn.china-scratch.com/timg/191023/13494263c-5.jpg

主要考察动态规划。参考代码:

#include

#include

using namespace std;

const int N = 500 + 10;

const int M = 100 + 10;

const int inf = 1000000000;

int t[N], nt[N];

int f[100210], cnt[100210];

int main()

{

    int res, n, m, s, d, i, j;

    cin>>n>>m;

    for (i=1; i<=n; i++) cin>>t[i];

    sort(t + 1, t + n + 1);

    nt[0] = 0;

    nt[1] = m;

    for (i=2; i<=n; i++)

        if (t[i] - t[i-1] > 2 * m) nt[i] = nt[i-1] + 2 * m; else nt[i] = nt[i-1] + t[i] - t[i-1];

    for (i=1; i<=n; i++) cnt[nt[i]] ++; 

    for (i=nt[n]-1; i>=0; i--)

    {

        f[i] = inf;

        s = d = 0;

        for (j=1; j<2*m; j++)

        {

            d += s;

            if (j >= m && d + f[i+j] < f[i]) f[i] = d + f[i+j];

            s += cnt[i+j];

        }

    }

    cout<<f[0]<<endl;< p="">

    return 0;

}

https://cdn.china-scratch.com/timg/191023/1349432J1-6.jpg

https://cdn.china-scratch.com/timg/191023/1349435932-7.jpg

https://cdn.china-scratch.com/timg/191023/134944C60-8.jpg

主要考察dfs。参考代码:

#include

using namespace std;

int v[1000005],ch[1000005][2],c[1000005],n,ans;

bool same(int a,int b)

{

    if(a==b)return 1;

    if(!a||!b)return 0;

    return v[a]==v[b]&&same(ch[a][0],ch[b][1])&&same(ch[a][1],ch[b][0]);

}

void dfs(int i)

{

    if(!i)return;

    dfs(ch[i][0]);

    dfs(ch[i][1]);

    c[i]=1+c[ch[i][0]]+c[ch[i][1]];

    v[i]=v[i]+v[ch[i][0]]+v[ch[i][1]];

    if(ans< p="">

}

int main()

{

    scanf("%d",&n);

    for(int i=1;i<=n;i++)scanf("%d",&v[i]);

    v[0]=1005;

    for(int i=1;i<=n;i++)

        for(int k=0;k<2;++k){

            scanf("%d",&ch[i][k]);

            if(ch[i][k]==-1)ch[i][k]=0;

        }

    dfs(1);

    printf("%d",ans);

    return 0;

}

--end--

声明:本文章由网友投稿作为教育分享用途,如有侵权原作者可通过邮件及时和我们联系删除:freemanzk@qq.com